Regulamin

REGULAMIN

 • 1. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku, w przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana.
 • 2. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 • 3. Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić pomiędzy godziną 14.00 a 18.00. W przypadku spóźnienia należy koniecznie powiadomić wcześniej telefonicznie Wynajmującego (Właściciela domków).
 • 4. Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 11.00. W szczególnych przypadkach godziny przyjazdu i wyjazdu do wcześniejszego uzgodnienia.
 • 5. Opłata za pobyt uzgodniona podczas rezerwacji uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek nie zostanie przekazany.
 • 6. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
 • 7. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia klucza. W razie zagubienia klucza konieczna jest wymiana wkładki kompletnej z kluczem. Koszt wymiany pokrywa Najemca.
 • 8. Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia , umyte naczynia kuchenne).
 • 9. W pierwszym dniu pobytu może zostać pobrana kaucja gwarancyjna w kwocie 200 zł , która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu i Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia do dnia zwrotu domku.
 • 10. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty.
 • 11. Pobyt psa po wcześniejszym uzgodnieniu. Przebywanie psa na terenie ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy.
 • 12. Przed posesją jest parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.
 • 13. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie pobytu w domkach. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na Najemcy.
 • 14. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku letniskowego. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego pobytu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedopuszczalne.
 • 15. Wynajmujący może odmówić wynajmu domku Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Wynajmującego lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób.
 • 16. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.

pogoda w Kruszwicy

Premium Joomla Templates
Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej